خدمات قابل ارائه توسـط شـرکت بین المللی توسـعه محیط ما، دامنه وسـیعی از خدمات مورد نیاز برای طراحی و اجرای پروژه های معماری، طراحی داخلی، شهرسازی و پروژه های زیر ساختی را شامل می شود


 

خدمات

معماری
1 فضاهای مسکونی
2. فضاهای تجاری و اداری
3. فضاهای بهداشتی درمانی
4. فضاهای هتل و گردشگری
5. مراکز ورزشی و تفریحی
6. مراکز ورزشی و تفریحی
طراحی داخلی
1. فضاهای مسکونی، تجاری و اداری
2. فضاهای خدماتی و مختلط
3. فضاهای خدماتی و مختلط
4. طراحی داخلی سبز
شهرسازی
1. طراحی شهری
2. برنامه ریزی شهری
3. احیای بافت های شهری
4. طراحی منظر و محوطه سازی
5. جی آی اس
6. توسعه پایدار شهری
پروژه های زیر ساختی
1. حمل و نقل و ترانزیت
2. ارتباطات و فناوری اطلاعات
3. انرژی های سبز
4. آب و فاضلاب
 

تجربیات تیم ما
 

تجربه

6

سال


پروژه های تکمیل شده

37

پروژه


پروژه های در حال انجام

2

پروژه