در همه پروژه ها پروسه های طراحی با رویکرد محیط زیست و استفاده از انرژی های پاک و به حداقل رساندن سوخت های فسیلی انجام میشود و تمام نیازهای پروژه در طراحی های مورد توجه قرار میگیرد. از ابتدای هر پروژه به حداقل رساندن مصرف انرژی و کنترل مصرف انرژی توسط مهندسان و نرم افزارهای مختلف مورد طراحی قرار میگیرد. ما توجه به محیط زیست و استفاده از انرژی های پایدار را راه حلی برای حل مشکلات آینده میدانیم. طراحی و تامین انرژی های پاک و استفاده از تکنولوژیهای نوین و هوشمند برای ساختمانها، شهرها و پروژه های زیرساختی از اهداف توسعه این شرکت است.

Green Interior Architecture Mohitma International Company